Säännöt


Lataa tästä pdf-muodossa (178 kt)

JYVÄSKYLÄN PUHALLINORKESTERI RY

SÄÄNNÖT

NIMI JA KOTIPAIKKA

1 §
Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Puhallinorkesteri.
Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki Keski-Suomen läänissä.
Yhdistys on perustettu maaliskuun 28. päivänä 1987 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä orkesteri.

ORKESTERIN TARKOITUS

2 §
Orkesterin tarkoituksena on jatkamalla Keski-Suomen Reserviläisjärjestöjen Soittokunnan työtä ja perinteitä edistää sekä kehittää sotilas- ja puhallinmusiikin harrastusta Keski-Suomessa.

3 §
Tarkoitustaan orkesteri toteuttaa:
1. Tarjoamalla jäsenilleen
- soittotoimintaa
- harjoitus- ja koulutustoimintaa
- nuorisotoimintaa
2. Hankkii harjoituspaikkoja ja soittovälineistöä.

Orkesteri voi omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.
Orkesteri hankkii varoja aatteellisen toimintansa tukemiseen järjestämällä konsertteja, huvi- ja viihdetilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, omistamalla ja ylläpitämällä musiikkitiloja, harjoittamalla bingotoimintaa sekä välittämällä jäsenistölleen soittovälineitä ja -asusteita.
Orkesterin toiminta ei saa johtaa voiton tai muun taloudellisen ansion hankkimiseen siihen osallisille eikä se saa muutenkaan muodostua pääasiassa taloudelliseksi.
Tarvittaessa orkesteri hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan.

JÄSENET

4 §
Orkesterin varsinaiseksi jäseneksi voi orkesterin hallitus hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan orkesterin sääntöjä ja päätöksiä. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä orkesterin kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka erittäin huomattavasti on edistänyt orkesterin toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan orkesterin kokouksen päätöksellä kutsua orkesterin puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. Kannattavaksi henkilöjäseneksi voi orkesterin hallitus hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön. Orkesteri pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

5 §
Jäsen, joka haluaa erota orkesterista, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen orkesterin hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä suullisesti orkesterin kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty. Eroava on velvollinen suorittamaan orkesterille maksut, jotka ovat erääntyneet ennen jäsensuhteen päättymistä.

6 §
Hallitus voi erottaa orkesterista jäsenen, joka
- laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen
- toimii orkesterin sääntöjen vastaisesti
- rikkoo lakeja tai esiintyy musiikkiperinteiden hengen vastaisesti.
Erotetulla on oikeus vedota orkesterin seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava kirjallisesti tiedoksi orkesterin hallitukselle 14 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen tiedoksisaantipäivästä, tätä päivää lukuun ottamatta. Hallituksen on kutsuttava koolle orkesterin kokous vähintään 30 päivän kuluessa vetoomuksen saatuaan. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä, mutta muussa tapauksessa katsottakoon jäsen erotetuksi vasta sitten, kun orkesterin kokous on erottamispäätöksen vahvistanut.
Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takasin orkesterille suorittamiaan maksuja.

LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUT

7 §
Jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta päättää orkesterin syyskokous vuosittain erikseen varsinaiselle jäsenelle ja kannattavalle henkilöjäsenelle sekä kannattavalle yhteisöjäsenelle.
Hallituksella on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä jäsen ainaisjäseneksi, jos
- hän on suorittanut liittymis- ja jäsenmaksut ja ollut orkesterin jäsenenä vähintään 20 vuotta tai
- on suorittanut kertakaikkisena suorituksena 15 vuoden jäsenmaksut tai
- on tehnyt orkesterille huomattavia musiikillisia, taloudellisia tai muita palveluksia.
Ainaisjäsen, kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen ovat vapaat jäsenmaksuvelvollisuuksista.

ORKESTERIN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

8 §
Orkesteri pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus. Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta
- sanomalehti-ilmoituksella orkesterin varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä tai
- kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai
- seuran viralliseen ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella.

9 §
Kevätkokouksessa käsitellään
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjantarkistajaa
d) ääntenlaskijat

3. Todetaan
a) läsnäolijat
b) äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Esitetään hallituksen laatima vuosi- ja tilikertomus ja tilintarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille.
7. Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten 10 §:n mukaisesti vireillepanemat asiat.
8. Kokouksen päättäminen

Syyskokouksessa käsitellään
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) ääntenlaskijat

3. Todetaan
a) läsnäolijat
b) äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
5. Vahvistetaan tulevaksi toimikaudeksi
a) toimintasuunnitelma
b) talousarvio sekä yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten
6. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi orkesterin kapellimestari ja täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja, jota myös kutsutaan orkesterin puheenjohtajaksi.
7. Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallitukseen 2 jäsentä erovuorossa olevien tilalle.
8. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet.
9. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus 7 §:n mukaisesti.
10. Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten 10 §:n mukaisesti vireille panemat asiat.
11. Kokouksen päättäminen.

10 §
Orkesterin ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa orkesterin jäsenistä on jonkun määrätyn asian takia tehnyt siitä hallitukselle kirjallisen esityksen Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu. Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen. Asioista, joita orkesterin jäsenet haluavat kevät- ja syyskokouksen käsiteltäviksi, on hallitukselle tehtävä kirjallinen esitys viimeistään 2O päivää ennen kokousta.

11 §
Orkesterin, sen hallituksen, toimi- ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Orkesterin kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkistajien tarkistettava. Hallituksen, toimi- ja valiokuntien pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

12§
Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli jonkun asian ratkaisemisesta näissä säännöissä ei toisin säädetä. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttäen. Jokaisella kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenellä ja ainaisjäsenellä sekä liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä jäsenellä, kannattavia jäseniä lukuunottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

ORKESTERIN HALLINTO

13§
Orkesterin toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä orkesteria edustaa syyskokouksen valitsema hallitus.
Hallitukseen kuuluu yhdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut 4 jäsentä.
Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella ja seuraavilla kerroilla vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikautta estyy tehtävänsä hoitamisesta, valitsee orkesterin kokous hänen sijaansa, hänen jäljellä olevaksi toimikaudeksi toisen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Hallitus valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä heiltä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä. Hallituksen tehtävänä on erityisesti
1. Toimia orkesterin ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että orkesterin tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.
2. Olla vastuussa orkesterin toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti.
3. Suunnitella ja kehittää orkesterin kokonaistoimintaa sekä johtaa orkesterin toimintaa tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti.
4. Vahvistaa tehtävänjaon keskuudessaan sekä valita tarvittavat toimi- ja valiokunnat suorittamaan niille määrättyjä hallitukselle vastuullisia tehtäviä.
5. Vastata orkesterin ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta.
6. Vastata orkesterin kokouksen antamista velvoitteista.
7. Pitää jäsenluetteloa.
8. Hoitaa orkesterin taloutta.
9. Hoitaa orkesterin tiedotustoimintaa.
10. Hyväksyä ja erottaa jäsenet.
11. Valita tarvittaessa ja erottaa orkesterin palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan.
12. Päättää orkesterin ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä.
13. Ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita orkesterin etu vaatii.
14. Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

14 §
Orkesterin toiminta- ja talousvuosi on kalenterivuosi.

15§
Orkesterin nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai hallituksen määräämän hallituksen jäsenen tai toimihenkilön kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäinen.

MUITA MÄÄRÄYKSIÄ

16 §
Orkesterin kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa perustaa rekisteröimättömiä alaosastoja ja valita näihin tarpeelliset johto- ja toimielimet.

17§
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää orkesterin kokous. Ollakseen pätevä on päätöksen saatava läsnä olevien äänioikeutettujen kolmen neljäsosan ääntenenemmistön kannatus. Sääntömuutos on mainittava kokouskutsussa.

18 §
Jotta orkesterin purkamista koskeva päätös olisi pätevä, on se tehtävä orkesterin kokouksessa ja kokouksessa läsnäolevista äänioikeutetuista jäsenistä on vähintään kolmen neljäsosan kannatettava sitä kahdessa perättäisessä vähintään yhden kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa. Kokouskutsussa on mainittava orkesterin purkamisesta.

19 §
Jos orkesteri on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin toiminta-alueen musiikkikasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen jälkimmäisen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt. Orkesterin purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

20 §
Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä

LIITE
JYVÄSKYLÄN PUHALLINORKESTERI RY:N MUSIIKKILAUTAKUNNAN SÄÄNNÖT

Musiikkilautakunnan puheenjohtajana ja koollekutsujana toimii orkesterin kapellimestari. Jäseninä ovat varakapellimestari ja kolme orkesterin syyskokouksen nimeämää jäsentä. Musiikkilautakunnan tehtävänä on konserttien ja muun soitettavan ohjelmiston valinta sekä orkesterille hankittavan nuotiston valinta.
Lisäksi orkesterin yleinen kokous tai johtokunta voi tarvittaessa antaa musiikkilautakunnalle erikseen nimettäviä tehtäviä.